Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i 2Ø Drift ApS, CVR.nr. 42554146 (”Selskabet”),

 

TIRSDAG d. 21. marts 2023 kl. 18.00

 i 2Ø Drift ApS, Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen som følger:

Bestyrelsen bemyndiges til i en eller flere omgange at forhøje Selskabets kapital (ved tegning af nye aktier) på følgende vilkår:

 

 • Selskabskapitalen forhøjes maksimalt DKK 526.316.
 • De nye aktier skal tegnes til kurs 950, svarende til DKK 9,50 pr. aktie a kr. 1,-
 • Selskabets kapitalejere har fortegningsret.
 • Der kan ikke ske delvis indbetaling.
 • Der skal ikke gælde indskrænkning i nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser.
 • De nye aktier skal være på kr. 1 eller multipla heraf.
 • De nye aktier er ikke-omsætningspapirer.
 • De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder.
 • Der skal gælde de samme indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, som er gældende for de hidtidige aktier.
 • De nye aktier skal lyde på navn.

 

Bemyndigelsen gives i en periode på 2 år og udløber således den 21. marts 2025.

 

Nettoprovenuet fra kapitalforhøjelsen skal fortrinsvist (men ikke eksklusivt) anvendes til etablering af nye butikker.

Såfremt bemyndigelsen vedtages, optages denne i Selskabets vedtægter.

 1. Bemyndigelse

 

Bestyrelse foreslog at en af bestyrelsen valgt bestallingshavende advokat (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

 

 1. Eventuelt

 

*****

 

 

Indkaldelse:

Denne indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden sendes pr. e-mail og gøres tilgængelig på Selskabets hjemmeside

 

 

Tilsagn om deltagelse bedes jf. vedtægterne være selskabet i hænde senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt!

 

Rasmus Bertelsen Planck

Administrerende direktør,